Kommunens tilsyn

 
Ordinært tilsyn i Krudtuglen, Sdr. Nissum

Deltagere fra dagtilbuddet:
Institutionsleder Maja Vindum Knudsen og bestyrelsesformand Steffen Lyngby
Navn på tilsynsførende:
Pædagogiske konsulenter Sine Vestergaard og Inge Hansen
Dato for tilsyn:
19.04.2017


Pædagogisk tilsyn 2017

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn til sikring af, at dagtilbuddet overholder de kommunalt fastsatte servicemål (jf. Dagtilbudslovens afsnit 7.2.1.1 om rammer for tilsynet):
Det pædagogiske tilsyn gennemføres som anmeldte besøg, der har til formål at sikre, at Holstebro Kommunes dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen (blandt andet Dagtilbudsloven, Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven) på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbud leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold (undtagen private institutioner) i dagtilbuddet, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. Kommunale og selvejende institutioner: Tilsynet med de økonomiske forhold foretages løbende via centralt fastlagte budgetopfølgninger i løbet af året.
Beskrivelse af øvrige rammer for det kommunale tilsyn med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og uanmeldte tilsyn:
Det pædagogiske tilsyn vil blive varetaget af konsulenter fra Dagtilbudsafdelingen, og vil blive afviklet som et dialogbaseret tilsyn med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema i Hjernen&Hjertet Tilsynet vil bestå af en observationsdel og en dialogdel. Tilsynsbesøget varer ca. 3 timer og starter med dialogdelen. I dialogdelen skal deltage leder, daglig leder, en medarbejderrepræsentant og en forældrerepræsentant fra bestyrelsen. I observationsdelen skal konsulenten have mulighed for at se institutionen og opleve den pædagogiske hverdag. Tilsynsbesøget varsles mindst 4 uger før og inden tilsynsbesøget. Efter tilsynsbesøget genereres en rapport af tilsynet til institution og forvaltning. Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender lederen den videre til forældrebestyrelsen. Lederen har pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside. Jf. Dagtilbudsloven. Tilsynet i kommunale institutioner foretages hvert andet år. Tilsynet i private og puljeinstitutioner foretages hvert år. Uanmeldt tilsyn vil kunne finde sted, hvis Holstebro Kommune finder anledning dertil.
Beskrivelse af anledning og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Tilsynet er det ordinære anmeldte pædagogiske tilsyn. Tilsynet omfatter de kommunale, selvejende, private og pulje institutioner.


Pædagogisk tilsyn 2017

Rammesætning af Krudtuglen, Sdr. Nissums tilsyn:
 

 

Primære opfølgningspunkter fra Krudtuglen, Sdr. Nissums seneste tilsyn:
Underskrevet regnskab for 2014 er fremsendt til Holstebro Kommune


Rammebetingelser

Børnegruppen

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord:

0-2 år institution:
Vuggestue gruppe ½ til 3 år 10 børn - alderssvarende krav og tiltag - hver barn har sit eget tempo og kompetencer, dette tilgodeses - nysgerrighed pirres dermed brydes grænser Børnehavegruppe 3 til6 år 19 børn - alderssvarende krav og tiltag - hvert barn har sit eget tempo og kompetencer, dette tilgodeses - indimellem skubbes der på hvis dette er nødvendigt - Vuggestuen: 1. assistent 37 timer - 1. medhjælper 37 timer - 1. medhjælper 32 timer - 1. assistent 10 timer Børnehave/fritidshjem: 1. assistent 10 timer - 1. medhjælper 37 timer - 1. medhjælper 37 timer - 1. leder 37 timer - ca. 27 børnetimer


Lederens kommentarer til beskrivelserne af børnegruppen i den pædagogiske læreplan:
vuggestuen: pt. 4 børn voksne 1. pædagog 37 timer, 1 medhjælper 4 timer børnehave fritidshjem: 2 medhjælpere 37 timer, 1 pædagog 20 timer, 1 leder 37 timer ca. 27 børnetimer

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Institutionslederen oplyser at hun vil udfylde læreplanen for 3-6 årige.
 

Lederens kommentarer til beskrivelserne af børnegruppen i den pædagogiske læreplan:
Vi har pt. 4 vuggestuebørn et nyt barn er indmeldt til start i juni måned og et barn er indmeldt til start i august måned Vi har 20 børnehavebørn og 8 fritidshjemsbørn

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der er et stabilt børneantal nu. Pga. faldende børnetal har institutionen måttet afskedige en medarbejder.


Rammebetingelser

Børnegruppen

Er dagtilbuddet funktionsopdelt?
Lederens vurdering: Nej

Er dagtilbuddet aldersopdelt?
Lederens vurdering: Ja

Er børnegruppen opdelt på andre måder?
Lederens vurdering: Ja

Lederens beskrivelse af børnegruppens opdeling:
Børnehavegruppen er opdelt efter alder

Lederens beskrivelse af de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen:
Ved aldersopdelingen kan vi nemmere stille alderssvarende krav til børnene og igangsætte alderssvarende tiltag Vi oplever at på denne måde kommer alle børn til orde og alle bliver set - der er ingen børn som putter sig. Vi oplever at det er nemmere at observere det enkelte barn og hjælpe det med de forskellige udfordring som det måtte have. Aldersopdelingen giver gode legerelationer og styrker det sociale fællesskab i gruppen

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Rammebetingelser

Børnegruppen

Lederens angivelse af antal skoleudsættelser i det forløbne år: 2
Er antallet af skoleudsættelser i det forløbne skoleår tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Lederens begrundelse:
Jeg har valgt at skoleudsætte 2 piger, som er af udenlandsk herkomst. De bokser begge to meget med sproget og har bestemt brug for endnu et "øve år" før det går løs. En af pigerne har også meget brug for at blive styrket omkring selvtillid og selvværd - jeg oplever at endnu et år i børnehaven (hvor man så er ældst) kan give positiv effekt. Jeg har konsulteret Joanna Steen omkring udsættelserne og beslutningerne er taget efter tæt samarbejde/samråd med pigernes forældre.

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Skoleudsættelser,- procedure omkring det: Det er skolelederen der afgør om en skoleudsættelse skal iværksættes.


Rammebetingelser

Medarbejdere og leder

Medarbejdergruppen

Lederens fordeling af antallet af dagtilbuddets medarbejdere på følgende kategorier med hensyn til relevante pædagogiske uddannelse
Ingen pædagogfaglig uddannelse: 2
Pædagogisk grunduddannelse (PGU):
Pædagogisk assistent (PAU):
Seminarieuddannet pædagog: 2
Videregående pædagogisk uddannelse:
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse: 1
Pædagogstuderende:
Pædagogisk assistent elev:
Anden relevant uddannelse:

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Leder oplyser at hun har en bacheloruddannelse. Er i gang med en konflikt- og coach uddannelse i Herning.

Lederens angivelse af antallet af følgende ressourcepersoner
Alkohol nøglepersoner:
Nøglepersoner for psykisk syge:
Tosprogsansvarlige: 1
Sprogansvarlig (kortere kursus i Sprogpakken): 1
Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb:
Andre relevante ressourcepersoner:

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Rammebetingelser

Medarbejdere og leder

Medarbejdergruppen

Lederens angivelse af uddannelsesniveau for ledergruppen i dagtilbuddet (afsluttede uddannelser)
Lederuddannelse på diplomniveau:
Lederuddannelse på masterniveau:
Anden lederuddannelse: 1

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende?
Lederens vurdering: Ja

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Rammebetingelser

Medarbejdere og leder

Medarbejderudvikling

Lederens beskrivelse af de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
Sprog på p møde - Joanna Steen Foredrag og debat om "Særligt sensetive" børn Coaching - og konflikthåndtering - Erhvervs akademiet

Har dagtilbuddet fået værdi af de kurser og uddannelser, som der er afholdt midler til i det forløbne år?
Lederens vurdering: I høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Institutionen arbejder på at få hele personalegruppen uddannet i "Sprog i samspil"


Rammebetingelser

Medarbejdere og leder

Medarbejdertrivsel

Er antallet af opsigelser acceptabelt?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Er niveauet af sygefravær acceptabelt?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Rammebetingelser

Medarbejdere og leder

Samarbejde

Lederens beskrivelse af samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Godt og åbent, anerkendende tilgang, rummelighed, faglig sparring, humor, uddelligering af opgaverne, medansvar, fællesskab, er nogle af de ord jeg finder relevante

Er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne velfungerende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Er det interne samarbejde i medarbejdergruppen velfungerende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Er planlægningen af praktiske aktiviteter, bemanding, normering med videre velfungerende?
Lederens vurdering: I høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Rammebetingelser

Medarbejdere og leder

Ledelsen


Er det interne samarbejde i dagtilbuddets ledelsesteam velfungerende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Har du personer i dit professionelle netværk, som du kan sparre med omkring svære situationer og beslutninger?
Lederens vurdering: I nogen grad

Føler du dig tilpas i rollen som leder?
Lederens vurdering: I meget høj grad
Oplever du som leder et konstruktivt samarbejde med forvaltningen?
Lederens vurdering: I høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Når lederen ikke er tilstede er det bestyrelsesformanden der er ansvarlig. Lederen kunne godt ønske sig en større sparring med andre ledere.


Rammebetingelser

Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentat og arbejdsmiljørepræsentat

Arbejder I struktureret med medarbejderinddragelse i ledelsen af dagtilbuddet?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Inddrages kommunens personalepolitik i ledelsen af dagtilbuddet?
Lederens vurdering: I nogen grad

Afholdes der timer til tillidsrepræsentantarbejde i dagtilbuddet?
Lederens vurdering: Slet ikke

Afholdes der timer til arbejdsmiljørepræsentantarbjede i dagtilbuddet?
Lederens vurdering: Slet ikke

Afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvert år?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der laves APV og at arbejdstilsynet kommer på besøg hvert år. APV tages op på medarbejdersamtalen. Lederen synes at de er gode til at tale om arbejdsmiljøet, - tages ofte op på personalemøder.


Rammebetingelser

Forældreinddragelse

Er samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen velfungerende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Stor opbakning og tillid fra forældrene.


Rammebetingelser

Overgange

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med følgende ord:

0-2 år institution:
Vi samarbejder med Staby Skole omkring overgangen fra børnehaven til skole - ligeledes har vores førskolegruppe et samarbejde med førskolegruppen i Lærkereden Overgangen fra vuggestuen til børnehaven - vuggestuebørnene kommer på besøg nogle gange om ugen ca en måned før de skal rykke op i børnehaven - der er også en forældresamtale omkring den tid


Lederens kommentarer til beskrivelserne af arbejdet med overgange i den pædagogiske læreplan:
Vi samarbejder også med Ulfborg Skole - når vi har børn som skal derind

Evt. anmærkninger eller kommentarer:I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metoder og aktiviteter for arbejdet med overgange med følgende ord:

0-2 år institution:
Vuggestuebørnene er på besøg i børnehaven - forældresamtaler - vi åbner og lukker sammen Besøg på staby skole og i lærkeredens førskolegruppe - de kommer også her - forældresamtaler

 

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Fungerer arbejdet med overgange tilfredsstillende i jeres område?
Lederens vurdering: I meget høj grad
 

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Rammebetingelser

Sundhed og forebyggelse

Mental sundhed

Lederens beskrivelse af dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Observerer om det enkelte barn trives - slår hårdt ned på begyndende mobning - lærer vores børn de godt sociale spilleregler Er klar med hjælp og vejledning hvis der er noget som er svært

Har alle børn et fortoligt tilhørsforhold til mindst en voksen?
Lederens vurdering: I meget høj grad
 

Arbejder dagtilbuddet målrettet med at forebygge mobning?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke trives og/eller er udfordret på den metale sundhed?
Lederens vurdering: Slet ikke

Har personalet den nødvendige viden om forudsætningerne for børns trivsel og mentale sundhed?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes trivsel og mentale sundhed?
Lederens vurdering: Slet ikke

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Rammebetingelser

Sundhed og forebyggelse

Fysisk aktivitet

Lederens beskrivelse af dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling
Vi er ude hver dag - går mange ture - leger i skoven og andre steder hvor der er motoriske udfordringer vi bruger naturen rigtig meget - cykler - klatrer - løber - leger på legepladsen som også giver motoriske udfordringer I vinterhalvåret er vi i hallen en gang om ugen
Stimulerer personalet alle dele af børnenes motorik (grov-. fin- og sansemotorisk)?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Er der udfordringer med at få stimuleret børnenes fysiske udvikling?
Lederens vurdering: Slet ikke

Har personalet den nødvendige viden om børnenes fysiske og motoriske udvikling?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes fysiske aktivitet?
Lederens vurdering: Slet ikke

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Evaluering af resultater

Trivsel

Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel:
Vi holder børnemøder en gang om måneden Vi bruger den anerkendende tilgang - b. la er alle børn i "Den Gode Stol"

Antal børn der, med udgangspunkt i en dialogprofil, er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år:

Er antallet af børn, som er vurderet i forhold til trivsel, tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I høj grad

Lederens begrundelse:

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at institutionen har haft forældresamtaler i forbindelse med de børn der skal starte i skole. Der leveres børn til Ulfborg og Staby skole.


Evaluering af resultater

Trivsel

Forældrenes vurdering af deres børns trivsel i dagtilbuddet fra den seneste forældretilfredshedsundersøgelse:

Er børnenes generelle trivsel tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Forældrenes vurdering af deres børns trivsel i dagtilbuddet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år:

Er forældrenes løbende tilkendegivelser af deres børns trivsel tilfredsstillende?
Lederens vurdering:

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Evaluering af resultater

Inklusion og relationer

Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Er børnenes løbende tilkendegivelser af at have gode venner tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af barn - voksenrelationerne i dagtilbuddet tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Er inklusionen af børn i dagtilbuddet tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I høj grad

Er der et eller flere af børnene, hvor der bør gøres mere end der gøres i dag i forhold til at sikre social inklusion i den øvrige børnegruppe?
Lederens vurdering: Slet ikke

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Evaluering af resultater

Børnenes sundhed

Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Vi snakker meget om hvad der er sundt og usundt - vi snakker om hvad vi har med i madpakken - hver dag serverer vi eftermiddagsmad her og her serveres der grønt til hver dag - en gang om ugen serveres frokost her der har vi også fokus på sund mad Vi har løbende emneuger og da har vi også ind i mellem den sunde mad på dagsordenen I vuggestuen serverer vi mad til børnene hver dag - her er der også fokus på det sunde Vi er ude hver dag ........ som tidligere beskrevet

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Pædagogernes angivelse af børnenes sundhed angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af den generelle sundhed i børnegruppen tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Antal sygedage i dagtilbuddet angivet af det pædagogiske personale i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af antallet af børnegruppens sygefraværsdage acceptabelt?
Lederens vurdering: I høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Evaluering af resultater

Fysiske rammer

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets udendørs faciliteter angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år:

Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med udendørsfaciliteterne tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørsfaciliteter til "tummel og leg" angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år:

Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til "tummel og leg" tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I nogen grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
De fysiske rammer begrænser udfoldelserne inde, derfor foregår tummel ude eller i hallen

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørs faciliteter til "ro og fred" i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år:

Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til "ro og fred" tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I nogen grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
De udnytter de muligheder, som de fysiske rammer giver mulighed for.


Evaluering af resultater

Sprogvurdering

Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog:
Tæt samarbejde med talepædagogerne, sproggruppe en gang om ugen, sprog vurdering af 3. årige

Evt. anmærkninger eller kommentarer:


Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3-årige og børn inden skolestart:

Er antallet af sprogvurderede børn i de to aldersgrupper 3-årige og børn inden skolestart tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Evaluering af resultater

Sprogvurdering

Antal tosprogede børn i dagtilbuddet mellem 3 og 5 år, som er sprogvurderet i løbet af det sidste år:

Lederens vurdering af hvor mange tosprogede, der er i dagtilbuddet: 5
Er antallet af tosprogede børn mellem 3 og 5 år, som er sprogvurderet tilfredsstillende?
Lederens vurdering: I meget høj grad

Evt. anmærkninger eller kommentarer:Evaluering af resultater

Motorikvurdering

Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes motorik:
Vi er ude og rører os hver dag - er i hallen hvor vi opstiller forhindringsbaner, spiller bold mm. vi udfordrer børnene på legepladsen, i skoven og hvor vi ellers færdes
Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at institutionen ikke er begyndt at bruge motorikmodulet endnu, vil gerne tage den i brug.


Evaluering af resultater

Overgangsvurdering

Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til at arbejde med overgange
arbejdet med overgange fungerer rigtig fint
Evt. anmærkninger eller kommentarer:Ordinært tilsyn i Krudtuglen, Sdr. Nissum

Yderligere punkter til opfølgningLederens angivelse af, hvorvidt der er yderligere punkter, der ønskes opfølgning på:

Evt. anmærkninger eller kommentarer:
Legepladsinspektion: Der er en aftale om at Kaj Bech kommer hvert år. Sidste inspektion var den 24.06.2016


Ordinært tilsyn i Krudtuglen, Sdr. Nissum

Sammenfatning/primære opfølgningsfunkterSammenfatning/primære opfølgningspunkter til næste tilsyn:
Udarbejdelse af pædagogisk læreplan for 3-5 årige.