Kommunens tilsyn

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTUGLEN, SDR. NISSUM 3

1.1 Pædagogisk tilsyn 2019 3

2 RAMMEBETINGELSER 5

2.1 Børnegruppen 5

2.2 Skoleudsættelser 6

2.3 Medarbejdere og ledere 7

2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant 10

2.5 Forældreinddragelse 11

2.6 Overgange 12

2.7 Øvrige tilsynselementer 15

2.8 Lokale spørgsmål 17

3 EVALUERING AF RESULTATER 18

3.1 Brugertilfredshed 18

3.2 Trivsel 20

3.3 Inklusion og relationer 22

3.4 Sprogvurdering 24

3.5 Motorikvurdering 26

3.6 Overgangsvurdering 27

4 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTUGLEN, SDR. NISSUM 29

4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter 29

1 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTUGLEN, SDR.

NISSUM

1.1 Pædagogisk tilsyn 2019

Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Maja Vindum Knudsen og næstformand i bestyrelsen Søren Thaysen Olesen

Navn på tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Inge Hansen

Dato for tilsyn: 26.09.2019

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn til sikring af, at dagtilbuddet overholder de kommunalt fastsatte servicemål (jf.

Dagtilbudslovens afsnit 7.2.1.1 om rammer for tilsynet):

Det pædagogiske tilsyn gennemføres som en kombination af anmeldte og uanmeldte besøg, der har til formål at sikre, at Holstebro

Kommunes dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet (blandt andet dagtilbudsloven,

retssikkerhedsloven og forvaltningsloven), og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det

serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.

Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for det kommunale tilsyn med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres

anmeldte og uanmeldte tilsyn:

Det pædagogiske tilsyn vil bestå af et uanmeldt tilsynsbesøg og et anmeldt tilsynsbesøg (dialogdel). Formålet med kombinationen er

at supplere et mere struktureret anmeldt tilsyn med et tilsynsbesøg der kan give et øjebliksbillede af den pædagogiske praksis, som

den udstiller sig på et givent tidspunkt. Det anmeldte tilsynsbesøg (dialogmødet) varer ca. 2 timer. På dialogmødet deltager

overordnet leder, viceleder, en medarbejderrepræsentant og en forældre-repræsentant fra forældrebestyrelsen. Det pædagogiske

tilsyn vil blive varetaget af en pædagogisk konsulent fra Dagtilbudsafdelingen, og vil blive afviklet som et dialogbaseret tilsyn med

udgangspunkt i *Hjernen&Hjertets forberedelses- og dialogskema. Resultatet af Lege- og læringsmiljøvurderingen (Hjernen & Hjertet)

og observationer fra det uanmeldte tilsyn vil blive inddraget, som en del af tilsynet. Tilsynsbesøget varsles mindst 6 uger før og inden

tilsynsbesøget skal institutionslederen have udfyldt forberedelses- og dialogskemaet (Hjernen & Hjertet). Den pædagogiske konsulent

udarbejder en tilsynsrapport af tilsynsbesøget, hvor det i hovedpunkter fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis,

udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der evt. skal følges op på. Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten,

sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen. Institutionslederen skal offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens

hjemmeside. Tilsynet i kommunale institutioner foretages hvert andet år. Tilsynet i private og puljeinstitutioner foretages hvert år.

Uanmeldt tilsyn finder sted, når Holstebro Kommune finder anledning dertil.

Kommunens beskrivelse af anledning og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:

Tilsynet er det ordinære pædagogiske tilsyn. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på

hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. Herunder falder også tilsyn med økonomiske forhold i dagtilbuddet i henhold til

lovgivningen, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. Tilsynet omfatter private- og pulje institutioner.

Rammesætning af Krudtuglen, Sdr. Nissums tilsyn:

Tilsynet har fokus på rammerne for den pædagogiske praksis, den pædagogiske

læreplan, lege- og læringsmiljø, forældresamarbejde, hjemmeside, udviklingsmuligheder

og udfordringer.

Som grundlag for dialogen på tilsynsbesøget, inddrages data fra Hjernen&Hjertet samt

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

3

observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Primære opfølgningspunkter fra Krudtuglen, Sdr. Nissums seneste tilsyn:

Hjemmesiden:

1) Evaluering af den pædagogiske læreplan skal offentliggøres

2) Oplysninger om retningslinjer for optagelse skal offentliggøres (Dagtilbudsloven § 27 stk. 3)

Er bragt i orden.

Der er ikke lavet lege/læringsmiljøvurderings-rapport, da det kun er lederen der har svaret.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

4

2 RAMMEBETINGELSER

2.1 Børnegruppen

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (0-2 år):

Institution beskrivelse: Vuggestue gruppe ½ til 3 år 10 børn - alderssvarende krav og tiltag - hver barn har sit eget tempo og

kompetencer, dette tilgodeses - nysgerrighed pirres dermed brydes grænser Vuggestuen: 1. assistent 37 timer - 1. medhjælper 37

timer - 1. medhjælper 32 timer - 1. assistent 20 timer

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (3-6 år):

Institution beskrivelse: Børnehavegruppe 3 til6 år 19 børn - alderssvarende krav og tiltag - hvert barn har sit eget tempo og

kompetencer, dette tilgodeses - indimellem skubbes der på hvis dette er nødvendigt - Børnehave/fritidshjem: 1. assistent 10 timer -

1. medhjælper 37 timer - 1. medhjælper 37 timer - 1. leder 37 timer - ca. 27 børnetimer

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at der er 9 vuggestuebørn, 10 børnehavebørn og 21 fritidshjemsbørn

Lederens besvarelse:

Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Nej

Er dagtilbuddet aldersopdelt? Ja

Er børnegruppen opdelt på andre måder? Nej

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at når fritidshjemsbørnene kommer fra skole, fordeles de i henholdsvis børnehavegrupper og fritidshjems afdeling. Det

giver en god udvikling og et godt liv i huset for alle børn. Børnene er meget sociale og gode til at tage hensyn til hinanden.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

5

Er antallet af skoleudsættelser i det

forløbne skoleår tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

5,0

Ved ikke

0%

2.2 Skoleudsættelser

I forbindelse med skolestart har der været følgende skoleudsættelser i dagtilbuddet:

Lederens besvarelse:

Angiv antallet af skoleudsættelser i det forløbne år: 0

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

6

Har dagtilbuddet fået værdi af de

kurser og uddannelser, som der er

afholdt midler til i det forløbne år?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

Ved ikke

100%

2.3 Medarbejdere og ledere

2.3.1 Medarbejdergruppen

Lederens besvarelse:

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Lederen oplyser at hun er ved at tage en lederuddannelse på erhvervsakademiet i Herning.

Lederens besvarelse:

Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Pædagogiske uddannelse Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse 2

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)

Pædagogisk assisten (PAU)

Seminarieuddannet pædagog 3

Videregående pædagogisk uddannelse

Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse

Pædagogstuderende

Pædagogisk assistent elev

Anden relevant uddannelse

Ressourceperson Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner

Nøglepersoner for psykisk syge

2-sprogsansvarlige

Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken) 2

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb

Andre relevante ressourcepersoner

Uddannelsesniveau i ledergruppen Antal

Lederuddannelse på diplomniveau

Lederuddannelse på masterniveau

Anden lederuddannelse 1

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

7

Er antallet af opsigelser acceptabelt?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

5,0

Ved ikke

0%

Er niveauet af sygefravær

acceptabelt?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

5,0

Ved ikke

0%

Er samarbejdet mellem ledelsen og

medarbejderne velfungerende?

Er det interne samarbejde i

medarbejdergruppen velfungerende?

Er planlægningen af praktiske

aktiviteter, bemanding, normering

med videre velfungerende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

4,0

3,0

Ved ikke

0%

0%

0%

Det oplyses at der desværre ikke har været nogen afsted på uddannelse i forhold til den nye styrkede læreplan. Der er et stort ønske

om at blive uddannet.

2.3.2 Medarbejdertrivsel

Lederens besvarelse:

2.3.3 Samarbejde

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at der tages rigtig meget udgangspunkt i de aktuelle behov børnene har, derfor kan planen hurtigt blive ændret, fordi der er

andre ting der fylder hos børnene.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

8

Er det interne samarbejde i

dagtilbuddets ledelsesteam

velfungerende?

Har du personer i dit professionelle

netværk, som du kan sparre med

omkring svære situationer ...

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

Oplever du som leder et konstruktivt

samarbejde med forvaltningen?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

3,0

5,0

4,0

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

2.3.4 Ledelsen

Lederens besvarelse:

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at det er rigtig godt med ledersparring med de ander i netværksgruppen af ledere.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

9

Arbejder I struktureret med

medarbejderinddragelse i ledelsen af

dagtilbuddet?

Inddrages kommunens

personalepolitik i ledelsen af

dagtilbuddet?

Afholdes der timer til

tillidsrepræsentantarbejde i

dagtilbuddet?

Afholdes der timer til

arbejdsmiljørepræsentantarbjede i

dagtilbuddet?

Afholdes der

medarbejderudviklingssamtaler

(MUS) hvert år?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

4,0

1,0

1,0

5,0

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

0%

2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og

arbejdsmiljørepræsentant

Lederens besvarelse:

Uddyb eventuelt dit svar:

Udover MUS samtaler med mig er mit personale også til MUS samtaler med Krudtuglens bestyrelsesformand og næstformand

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at der er et tæt samarbejde mellem leder og medarbejdere, med en coachende og vejledende tilgang.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

10

Er samarbejdet mellem dagtilbuddet

og forældregruppen velfungerende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

5,0

Ved ikke

0%

2.5 Forældreinddragelse

Lederens besvarelse:

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Forældresamarbejdet fungerer rigtig godt, der er stor åbenhed og forældrene er gode til at sige til, hvis der er noget der trykker, og har

fokus på at løse det sammen med personalet. Kæmpe opbakning fra forældregruppen til arrangementer og aktviteter, der er god

energi, ansvarsfølelse og ejerskab.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

11

Fungerer arbejdet med overgange

tilfredsstillende i jeres område?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

5,0

Ved ikke

0%

2.6 Overgange

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med

følgende ord (0-2 år):

Institution beskrivelse: Overgangen fra vuggestuen til børnehaven - vuggestuebørnene kommer på besøg nogle gange om ugen ca en

måned før de skal rykke op i børnehaven - der er også en forældresamtale omkring den tid vi åbner og lukker sammen hver dag og er

ofte "på besøg" hos hinanden

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med

følgende ord (3-6 år):

Institution beskrivelse: Vi samarbejder med Staby Skole omkring overgangen fra børnehaven til skole - ligeledes har vores

førskolegruppe et samarbejde med førskolegruppen i Lærkereden Besøg på staby skole og i lærkeredens førskolegruppe - de

kommer også her - forældresamtaler

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at der også samarbejdes med Ulfborg skole om overgange for børn der skal optages der.

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange

med følgende ord (0-2 år):

Institution beskrivelse: Vuggestuebørnene er på besøg i børnehaven - forældresamtaler - vi åbner og lukker sammen Overgangen fra

vuggestuen til børnehaven - vuggestuebørnene kommer på besøg nogle gange om ugen ca en måned før de skal rykke op i

børnehaven - der er også en forældresamtale omkring den tid

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange

med følgende ord (3-6 år):

Institution beskrivelse: Vuggestuebørnene er på besøg i børnehaven - forældresamtaler - vi åbner og lukker sammen Overgangen fra

vuggestuen til børnehaven - vuggestuebørnene kommer på besøg nogle gange om ugen ca en måned før de skal rykke op i

børnehaven - der er også en forældresamtale omkring den tid Samarbejde med Lærkereden og Sneglehuset. Samarbejde med Staby

Skole og Ulfborg Skole - b. la. besøg på skolerne

Lederens besvarelse:

2.6.1 Mental sundhed

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel

I børnehavedelen holder vi børnemøder en gang om måneden - her taler vi meget om og spørger meget ind til hvordan det enkelte barn

går rundt og har det - hvad der gør det glad - om det er rart at gå i børnehaven - om det har nogen gode venner og nogen at lege med

her mm

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

12

Har alle børn et fortroligt

tilhørsforhold til mindst en voksen?

Arbejder dagtilbuddet målrettet med

at forebygge mobning?

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke

trives og/eller er udfordret på den

mentale sundhed?

Har personalet den nødvendige

viden om forudsætningerne for

børns trivsel og mentale sundhed?

Er der behov for at gøre en ekstra

indsats omkring arbejdet med

børnenes trivsel og menta...

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

5,0

5,0

1,0

5,0

1,0

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

0%

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at det vægtes rigtig højt at børnene har venner, den voksne guider og hjælper børnene med at blive integreret i hinandens

leg. Man bruger "Den gode bog" til børn der har nogle udfordringer, heri skrives gode og positive oplevelser, hvilket har betydning for

barnets selvværd.

2.6.2 Fysisk aktivitet

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling

Vi er ude hverdag både i vuggestuedelen og i børnehavedelen vi færdes i naturen omkring os og på legepladsen - med de motoriske

og fysiske udfordringer og glæder det giver Vi arbejder også løbende med fin motorikken

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

13

Stimulerer personalet alle dele af

børnenes motorik (grov-, fin- og

sansemotorisk)?

Er der udfordringer med at få

stimuleret børnenes fysiske

udvikling?

Har personalet den nødvendige

viden om børnenes fysiske og

motoriske udvikling?

Er der behov for at gøre en ekstra

indsats omkring arbejdet med

børnenes fysiske aktivitet?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

5,0

1,0

5,0

1,0

Ved ikke

0%

0%

0%

0%

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

14

Har du den nødvendige viden og

overblik til at kunne styre

dagtilbuddets økonomi?

Modtager du den nødvendige hjælp

og støtte i forhold til at følge og styre

dagtilbuddets økonomi?

Er der behov for at gøre en ekstra

indsats i forhold til styre

dagtilbuddets økonomi?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

4,0

1,0

Ved ikke

0%

0%

0%

Har du den nødvendige viden og

overblik i forhold til

bygningsvedligeholdelsen?

Modtager du de nødvendige

ressourcer og støtte til

vedligeholdelse af bygningerne?

Er der behov for at gøre en ekstra

indsats i forhold til at sikre

vedligeholdelsen af bygningerne?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

Ved ikke

100%

100%

100%

2.7 Øvrige tilsynselementer

2.7.1 Økonomi

Lederens besvarelse:

Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej

Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:

Vi har fået vendt et underskud til et flot overskud indenfor det sidste år

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Bestyrelsen vil gerne gøre noget for at give mulighed for kompetenceudvikling i personalegruppen, men der er brug for at skabe lidt

stabilitet i økonomien inden. Ønsker at sætte nogle flere ting i gang udvendig og indvendig i huset. Samt sætte et andet køkken op.

2.7.2 Bygninger

Lederens besvarelse:

Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Nej

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at institutionen sidder til leje i bygningen og det derfor er via ejerne der skal aftales ændringer.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

15

Har personalet den nødvendige

viden om sikkerhed på legepladsen?

Er der behov for at gøre en ekstra

indsats i forhold til at arbejdet med

sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

1,0

Ved ikke

0%

0%

2.7.3 Sikkerhed

Lederens besvarelse:

Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Nej

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at der er legepladsinspektion en gang om året, i foråret.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Der skal plantes hindbær og jordbær på legepladsen. Det vægtes højt at der er tid til at nyde naturen og kan at børnene kan følge de

forskellige årstider.

2.7.4 Brand

Lederens besvarelse:

Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Ja

Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til

en røgalarm i vuggeskuret var gået i stykker - denne er udskiftet

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand

Der hænger handleplaner, i vuggestuen og i børnehaven, som skal følges ved brand - hele personalegruppen er bekendt med disse og

ved hvilke tiltag der skal følges ved brand

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

16

Har personalet den nødvendige

viden om, hvordan man forebygger

og reagerer i tilfælde af brand?

Er der behov for at gøre en ekstra

indsats i forhold til arbejdet med

forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

1,0

Ved ikke

0%

0%

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? Ja alle

Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? vi er i gang med at planlægge et opfølgningskursus - da det vi har efterhånden har nogen år på

bagen

2.8 Lokale spørgsmål

Lederens besvarelse:

Beskriv hvordan I arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi tænker læreplaner ind i det daglige pædagogiske arbejde samtidigt sætte vi focus på et af temaerne en gang om måneden vi

evaluerer på p møder og stuemøder De sociale og personlige kompetencer har vi dagligt meget focus på

Lederens besvarelse:

Den styrkede pædagogiske læreplan: Hvilke udfordringer er der? Nævn 1-3 udfordringer.

Det kan være svært hele tiden at skulle tænke læring ind når man som her hos os hele tiden skal have meget fokus på de sociale og de

personlige kompetencer Vi oplever børn som til tider kan være ret tyndhudede For jeg tænker at vores kerneopgave, er at alle trives,

føler sig anerkendt og udvikler sig på en god og positiv måde - så dette er der nødt til at være fokus på dagligt

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det oplyses at det er vigtigt at arbejde med læring og at ruste børnene tll at kunne vore borgere der kan deltage i samfundet. Tilsynet

opfordrer til at bruge Hjernen&Hjertet til at beskrive den pædagogiske læreplan. Her guides man igennem alle de elementer

læreplanen skal indeholde.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

17

Manglende trivsel

Adfærdsproblemer

Den pædagogiske indsats

Praktiske årsager, herunder lang

afstand mellem hjem og dagtilbud

Niveauet for forældrebetaling

Den etniske/sociale sammensætning

Ideologiske/religiøse årsager

Åbningstider

Samarbejdet med personalet

Andre årsager

0% 25% 50% 75% 100%

Antal

svar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommune

Sml.

3 EVALUERING AF RESULTATER

3.1 Brugertilfredshed

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til samarbejdet mellem institution og forældre

gensidig respekt og anerkendelse - rummelighed - forældresamtale mindst en gang om året samtaler når forældre eller personalet

har et ønske herom hyggearrangementer for forældre og personale

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Svarprocent 73,7 %. 14 forældre har svaret på undersøgelsen.

Lederens besvarelse:

Forældrenes begrundelser for at flytte fra dagtilbuddet fra den seneste forældretilfredshedsundersøgelse:

Note: Er ovenstående figur tom skyldes det, at ingen forældre har indikeret, at de overvejer at skifte institution

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

18

Er fo rældrenes begrundelser for at

flytte dagtilbud tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke

4,0

Ved ikke

0%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller

Utilfreds Meget utilfreds

SAMLET TILFREDSHED

Den pædagogiske indsats

Samarbejdet med personalet

De fysiske rammer

Børnene imellem

Frokostmåltid

Fleksibilitet og valgmuligheder

0% 25% 50% 75% 100%

50 50

62 34 3

80 19

39 39 21

64 36

42 42 17

28 53 18

Antal

svar

14

14

14

14

14

12

9

Gns.

4,5

4,6

4,8

4,2

4,6

4,3

4,1

Kommune

0,2

0,3

0,5

-0,1

0,3

-0,2

0,3

Sml.

Er forældrenes tilfredshed

tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

2019 2018 2017

Er I som foældre alt i alt tilfredse

med dagtilbuddet?

1 2 3 4

4,0

4,0

Antal svar

0

6

5

Lederens besvarelse:

Forældrenes tilfredhed med dagtilbuddet fra den seneste forældretilfredshedsundersøgelse:

Forældrenes tilfredshed angivet i forbindelse med "Dialogprofilen" over det sidste år:

Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske linje angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år:

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

19

2019 2018 2017

Er I generelt enige i dagtilbuddets

pædagogiske linje?

1 2 3 4

3,8

4,0

Antal svar

0

6

5

Er forældrenes tilfredshed med den

pædagogiske linje tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Er børnenes løbende tilkendegivelser

af deres samlede tilfredshed med

dagtilbuddet tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Lederens besvarelse:

Lederens besvarelse:

3.2 Trivsel

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel

børnemøder som tidligere beskrevet - den gode stol

Lederens besvarelse:

Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år:

2019 2018 2017

Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre

Børn 9-14 mdr. 0 0 5 1 0 0

Børn i 2-års alderen 0 0 4 0 0 0

Børn i 3-års alderen 0 0 2 2 3 1

Børn i 4-års alderen 0 0 3 1 3 3

Børn i 5-6-års alderen 0 0 4 2 2 1

Total 0 0 18 6 8 5

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

20

Er ant allet af børn, som er vurderet i

forhold til trivsel, tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

2018 2017

Hvor godt vil du sige dit barn trives

sådan alt i alt?

Er barnet generelt glad for at være i

dagtilbuddet?

Er barnet tryg ved de voksne på

stuen/den gruppe barnet tilhører?

1 2 3 4

4,0

3,8

4,0

4,0

3,8

3,8

Antal svar

6

5

6

5

6

5

Er forældrenes løbende

tilkendegivelser af deres børns

trivsel tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Lederens besvarelse:

Forældrenes vurdering af deres barns trivsel i forbindelse med dialogvurderingerne gennem det/de sidste år

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

21

Er børnenes løbende tilkendegivelser

af at have gode venner

tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

2018 2017

Er der en god relation mellem børn

og voksne?

1 2 3 4

4,0

3,9

Antal svar

18

8

Er pædagogernes løbende

tilkendegivelser af barn -

voksenrelationerne i dagtilbudd...

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Er inklussionen af børn i

dagtilbuddet tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Er der et eller flere af børnene, hvor

der bør gøres mere end der gøres i

dag i forhold til at sikre soci...

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

2,0

Ved ikke

0%

3.3 Inklusion og relationer

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Lederen oplyser at der arbejdes struktureret med at alle børn, trods forskelligheder er lige gode. Børnene er gode til at kommunikere til

trods for, at de ikke alle har samme sprog.

Lederens besvarelse:

Lederens besvarelse:

Lederens besvarelse:

Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

22

Begrund eventuelt din vurdering:

Vi har løbende fokus på og er meget obs på at alle børn har det godt her hos os og at de har gode legerelationer

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

23

Er antallet af sprogvurderede børn i

dagtilbuddet tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats

Ikke placeret

2019

2018

0% 25% 50% 75% 100%

100

14 14 71

Antal

svar

3

7

3.4 Sprogvurdering

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog

børnene sprogvurderes når de omkring de 3 år vi har et rigtigt godt samarbejde med talepædagogerne og tosprogskonsulenterne

Lederens besvarelse:

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Grunden til at der ikke er registreret noget i 2017 er, at det var en anden sprogvurdering der blev brugt på daværende tidspunkt, og der

trækkes kun data fra den ny sprogvurdering.

Lederens besvarelse:

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:

2019 2018 2017

3-årige 2 3 0

4-årige 0 1 0

5-årige 1 1 0

6-årige 0 2 0

Total 3 7 0

Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

24

Er resultatet tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats

Ikke placeret

2019

2018

0% 25% 50% 75% 100%

67 33

71 29

Antal

svar

3

7

Er resultatet tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Lederens besvarelse:

Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

25

3.5 Motorikvurdering

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes motorik

Vi er ude hver dag, på legepladsen eller rundt omkring i nærområdet med de motoriske udfordringer og glæder det giver. Vi har også

fokus på det finmotoriske

Antallet af motorikvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:

2019 2018 2017

9-14 mdr. 0 0 0

På vej mod 2 år 0 0 0

På vej mod børnehave 0 0 0

På vej mod 4 år 0 0 0

På vej mod skole 0 0 0

Total 0 0 0

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

26

Er antallet af børn, som er

overgangsvurderet i løbet af det

seneste år tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

2019 2018 2017

Robusthed

Forandringsparathed

1 2 3 4 5

3,7

4,2

3,7

4,0

Antal svar

5

0

13

5

0

13

3.6 Overgangsvurdering

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med overgange

Samarbejde med Lærkereden i Stabys og Sneglehuset i Ulfborgs førskolegrupper Samarbejde med Staby Skole og Ulfborg Skole.

Lederens besvarelse:

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:

Det vægtes at lave vurderingen på alle førskolebørn.

Lederens besvarelse:

Antal overgangsvurderede børn de seneste år:

2019 2018 2017

Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre

Antal vurderinger 5 5 0 0 13 0

Resultat fra overgangsvurderingerne:

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

27

Er resultatet for dagtilbuddet

tilfredsstillende?

1 2 3 4 5

Slet ikke I meget høj grad

4,0

Ved ikke

0%

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

28

4 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTUGLEN, SDR.

NISSUM

4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Hjemmesiden: Tilsynsrapporten skal offentliggøres

I den nye pædagogiske læreplan skal det beskrives hvordan der arbejdes med børn med særlige behov (Udsatte positioner) § 8 stk. 4 i

den nye Dagtilbudslov.

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport

29

1

Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og

dokumentation af kvalitet i dagtilbud.

Systemet hedder ”Hjernen&Hjertet”, fordi det forener den logisk-rationelle ”hjerneaktivitet” det er at

måle og dokumentere kvalitet, med den ”hjerteaktivitet”, det er at levere kvalitet i samværet med vores

fælles børn.

Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn,

”Dialogprofiler” til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske

kvalitet.

Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør

det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: www.hjernenhjertet.dk

Krudtuglen, Sdr. Nissum Daginstitutionsrapport