Om Krudtuglen / Mål og kompetencer

Mål og kompetencer

Børnene i Krudtuglen skal – uanset alder – have mulighed for at udfolde deres energi.

Denne energi udfoldes engageret, når børnene sammen med interesserede voksne samarbejder omkring forskellige projekter. Men også når børnene får mulighed for at gøre sine egne erfaringer.

Denne engagerede energiudfoldelse fører til, det enkelte barns fortsatte udvikling af sine mange kompetencer.

I Krudtuglen stilles der alderssvarende krav til det enkelte barn, alt efter barnets udvikling og forudsætninger. Når det enkelte barn oplever, at dets evner styrkes og udvikles, øges dets selvtillid til gavn for barnet selv og dets omgivelser.

I Krudtuglen skal ethvert barn møde rummelighed og anerkendelse, det skal føle sig helt unikt, derved styrkes barnets selvværd og det lærer at anerkende og rumme andre mennesker trods forskelligheder.

 

SOCIALE KOMPETENCER 

MÅL:

-         at udvikle og styrke venskaber/fællesskaber gennem relation til andre

-         at udvikle empati, tilknytning og respekt for andre

-         at give plads for hinandens forskelligheder

-         at lære barnet at omgås voksne i og udenfor institutionen

-         at give plads og tid til at barnet kan udfordre og undersøge sin omverden i sit eget tempo

 

 Delmål

-         at der er tryghed og tillid i hverdagen

-         at der tages afstand fra mobning drilleri og magtkampe

-         at børnene leger sammen

-         at børnene løser opgaver i fællesskab

-         at give mulighed for leg på tværs af alder

-         at sætte normer for omgangstone og omgangsform

-         at børnene yder omsorg for hinanden,

-         at børnene tager ansvar for sig selv og hinanden

-         at man ser sig selv som en del af det lille samfund

 

 Børne/læringsmiljøet skal give mulighed for: 

-         rollelege, regel lege

-         at få kendskab til de sociale spilleregler

-         opmuntre til at være aktivt deltagende

-         at føle medansvar overfor fællesskabet

-         at finde på gode lege sammen med andre

-         at deltage i løsning af problemer og konflikter

-         plads til at kunne løse opgaver i fællesskab med andre

-         medindflydelse

  

Vi voksne skal:

 -         udfordrer og inspirere til socialt samvær

-         introducere de sociale spilleregler

-         være rollemodeller i socialt samspil

-         opfodre til empati

-         støtte børnene i at danne venskaber og komme med i grupper, hvor de kan give og opnå anerkendelse fra andre

-         støtte børnene i at kommunikere med andre om fælles oplevelser

-         lægge op til fortællinger om den fælles historie

-         opfordre børnene til indbyrdes samtaler

-         opfordre børnene til at lytte til hinanden

-         hjælpe børnene til at forstå andres behov og opfordre til omsorg og hensyntagen til hinanden

 

 Vi kan se det lykkes når………….

 -         børnene danner gode venskaber og relationer

-         udviser empati og anerkendelse

-         når vi oplever at børnene har gode samtaler

-         når vi oplever gode legerelationer

-         når børnene taler pænt til hinanden

-         når børnene giver plads til hinanden

  

Vi dokumenterer ved hjælp af: 

-       hænger billeder, tegninger, plancher, malerier op

-       snakker med børnene om de forskellige forløb

-       får børnene til at fortælle

-       fortællebøger

-       skriver på tavlen hver dag

-       skriver om f eks emneuger

-       ”barnets” bog

 

 Vi evaluerer ved hjælp af: 

-       børnemøder    

-       vi evaluerer f eks emne uger gennem forløbet og på personalemøder og

         pædagogiske dage    

-       smtte model

-       observerer børnene ud fra vores ”vi kan se det lykkes når” målsætning

 

PERSONLIG UDVIKLING.

 Mål:

 -         at barnet udvikler selvværd og selvtillid

-         at barnet gør egne erfaringer

-         at barnet bliver passet på og holdt af

-         at barnet bliver støttet i sine ideer

-         at barnet får ”rum” og opbakning til, at føre egne ideer ud i livet

-         at barnet bliver støttet i, at udvikle et større kendskab til sig selv og andre

 

 Delmål:    

-         at opmuntre barnet til at udforske sin omverden

-         at opmuntre barnet til at tage initiativer

-         at barnet er medbestemmende

-         at barnet betragtes som unikt

 

Børne/læringsmiljøet skal give mulighed for: 

-         at barnet oplever anerkendelse og ro

-         at barnet møder positive voksne

-         at barnet får kendskab og tiltro til sig selv som person

-         at kunne udtrykke sine tanker og følelser

-         at kunne give sin mening til kende

-         at barnet får alderssvarende opgaver og udfordringer

-         at barnet udvikler sine styrkesider og får hjælp til det svære

-         at barnet får hjælp og støtte til at finde sin plads i gruppen

-         at barnet føler sig holdt af værdsat og en del af fælleskabet

 

 Vi voksne skal:

 -         give børnene mulighed for at sige til og fra omkring dets personlige grænser

-         give mulighed for at barnet bliver hørt

-         støtte barnet i at udtrykke sine tanker og følelser

-         støtte barnet i at finde sine egne styrkesider

-         støtte barnet i at finde sin plads i gruppen

-         udfordrer barnets udvikling af dets personlige kompetencer

  

Vi kan se det lykkes når…………………….. 

-         når barnet siger fra, når dets personlig grænser overskrides

-         når barnet finder sin plads i gruppen/fællesskabet

-         når vi oplever at barnet hviler i sig selv og sine beslutninger 

 

Vi dokumenterer ved hjælp af: 

  - hænger billeder, tegninger, plancher, malerier op

   - snakker med børnene om de forskellige forløb

-                får børnene til at fortælle

-                fortællebøger

-                skriver på tavlen hver dag

-                skriver om f eks emneuger

-                ”barnets bog"

 

 Vi evaluerer ved hjælp af: 

-                børnemøder    

-                vi evaluerer f eks emne uger gennem forløbet og på personalemøder

                  og pædagogiske dage

-                smtte model

-                observerer børnene ud fra vores ”vi kan se det lykkes når” målsætning

 

 

SPROG 

 Mål:

-         at støtte barnet i at udvikle sit ordforråd

 -         at lære barnet at bruge sproget

 -         at udvikle sproglig nysgerrighed både mundtlig og skriftlig

 -         at barnet forstår at bruge sproget til problemløsning

 -         at barnet bruger sproget til at få viden om sin omverden

 -         at barnet får mulighed for at udtrykke sig i ord, kropssprog, billedsprog, dans drama og leg

 

  Delmål:

 -         at barnet bliver bevidst om sit kropssprog

 -         at barnet bliver bevidst om både det verbale og det non verbale sprog

 -         at barnet bliver bekendt med billedsprog

 -         at barnet møder en kultur hvor børn og voksne taler sammen

  

 Børne/læringsmiljøet skal give mulighed for:

 -         sprog/sanse motoriske øvelser

 -         sanglege 

 -         at bruge sproget, fortælle historier for andre

 -         at få fortalt historier

 -         højtlæsning

 -         ro og rum til højtlæsning

 -         at understøtte nysgerrighed overfor tal og bogstaver og hvad de bruges til

 -         projekter som tilgodeser mange forskellige udtryksformer

 -         ”snakker” om fælles oplevelser og projekter

 -         anerkendelse og forståelse når der eksperimenteres med sproget

 

   Vi voksne skal:

 -         arbejde systematisk med sprogstimulation

 -         i hverdagen sætte ord på hvad vi ser og gør

 -         pirre børnenes nysgerrighed overfor symboler, tal og bogstaver

 -         være aktivt lyttende og lydhøre, hjælpe børnene med at sætte ord på følelser og behov

 -         udfordre børnene til sproglig kreativitet

 -         iagttage, observere – og handle når barnets sprog er forsinket

 -         hjælpe tosprogede børn med at tilegne sig det danske sprog

 -         være meget bevidst om eget sprog og personlige udtryksformer

 

  Vi kan se det lykkes når……………… 

 -         barnet udvikler et varieret sprog

 -         barnet erhverver et større ordforråd og anvender begreber rigtigt, udvikler talforståelse og farvebenævnelser

 -         barnet udtrykker meninger, følelser, ønsker og behov

 -         barnet leger med tal og bogstaver

 -         barnet viser interesse for sin omverden og reflekterer over oplevelser her

 -         barnet kan deltage i en samtale som er alderssvarende

 

  Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 -         hænger billeder, tegninger, plancher, malerier op

 -         snakker med børnene om de forskellige forløb

 -         får børnene til at fortælle

 -         fortællebøger

 -         skriver på tavlen hver dag

 -         skriver om f eks emneuger

 -         ”barnets” bog

  

Vi evaluerer ved hjælp af: 

 -         børnemøder    

 -         vi evaluerer f eks emne uger gennem forløbet og på personalemøder og pædagogiske dage

 -         smtte model

 -         observerer børnene ud fra vores ”vi kan se det lykkes når” målsætning

 

 KROP OG BEVÆGELSE

 Mål:

-         at få kendskab til kroppens funktioner

-         at få forståelse for begreberne sundt/usundt og hygiejne

-         at der i miljøet er gode muligheder for bevægelse og leg

-         at der er mulighed for at få sanserne stimuleret

-         at barnet kan udforske og forstå det fysiske miljø

-         at barnet får forståelse for, at koble bevægelser og sprog sammen.

-         at barnet får mulighed for at opleve glæde ved deres krop ved at være i bevægelse i både fri leg og tilrette lagt fysisk udfordring

-         at barnet får kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egne og andres kropsligheder

 

 Delmål:

-         at læse bøger, se på plancher, puslespil om kroppen

-         samtaler om kroppen, sund og usund mad, vores madpakker og eftermiddagsmad

-         at arbejde på at barnets fysiske miljø tilgodeser ovenstående.

 

 Børne/læringsmiljøet skal give mulighed for:

 -         gå ture, skovture, cykel ture, rulleskøjter mm

-         udeleg – uanset vejret

-         legeplads som udfordrer til at bruge kroppen på en god måde

-         hallen

-         aktiviteter og forløb om kroppen og dens funktion

-         aktiviteter og forløb, hvor der er fokus på sundhed

-         sanglege og dans

  

Vi voksne skal. 

-         give mulighed for at børnene får kendskab til kroppen og dens funktioner

-         give muligheder for at børnene får sig rørt hver dag

-         igangsætte aktiviteter som udfordrer og inspirere barnet til at røre sig

-         give barnet indblik i sund og usund mads betydning for kroppen

-         give barnet indblik i hvor maden kommer fra

-         lære barnet om god hygiejne i forbindelse med toiletbesøg, spisesituationer og lign.

 

 Vi dokumenterer ved hjælp af: 

-                hænger billeder, tegninger, plancher, malerier op

-                snakker med børnene om de forskellige forløb

-                får børnene til at fortælle

-                fortællebøger

-                skriver på tavlen hver dag

-                skriver om f eks emneuger

-                ”barnets” bog

  

Vi evaluerer ved hjælp af:

 -                børnemøder    

-                vi evaluerer f eks emne uger gennem forløbet og på personalemøder

                   og pædagogiske dage

-                smtte model

-                observerer børnene ud fra vores ”vi kan se det lykkes når” målsætning

 

NATUR

  Mål:

 -         at give barnet gode oplevelser i naturen på alle årstider

-         at baret bliver god til at færdes i naturen

-         at barnet lærer at håndtere hvad det oplever når de færdes i naturen

-         at barnet oplever årstidernes skiften og naturens gang

-         at barnet bruger alle sanser når det færdes i naturen

-         at gøre barnet bevidst om, hvordan vi behandler naturen og miljøet

-         at barnet lærer at håndtere og få oplevelser med naturens dyr

 

 Delmål: 

-         at vi bruger uderummet

     -    at de voksne viser glæde, interesse og ansvarlighed i naturen

-         at de voksne pirrer barnets nysgerrighed

-         at de voksne giver barnet mulighed for at færdes i naturen i nærmiljøet

 

 Børne/læringsmiljøet skal give mulighed for:

 -         deltagelse i emneuger f. eks plante og så, høst

-         at komme ud hver dag

-         at deltage i cykelture, klatre, løbeture, gå ture

-         leg på legepladsen

-         ture rundt i naturen i nærmiljøet

-         at studere smådyr og insekter

-    at eksperimentere med sand, vand, jord og mudder

-         bål og bål mad

-         arbejde med naturmaterialer, f. eks presse blomster/blade, lave ting af grene og kogler mm

  

Vi voksne skal:

 -         vise glæde, interesse og ansvarlighed for naturen og miljøet

-         give udtryk for alle de følelser vi får i forbindelse med at være i naturen

-         give børnene mulighed for at arbejde med naturen og naturfænomener

-         videregive vores kærlighed til naturen til børnene

-         lære børnene hvilken kæmpe ressource naturen er

-         inspirere dem til at se og holde af deres nærmiljø

-         lære børnene hvor vigtigt det er at passe på naturen og færdes i den som ansvarlige individer

 

Vi kan se det lykkes når……………

 -         barnet færdes ansvarligt i naturen og har omsorg for naturen

-         glade og interesserede børn i naturen

-         videbegærlige børn

-         barnet fortæller om gode naturoplevelser

-         når de kommer med, f. eks en krukke mariehøns eller edderkopper som de har samlet

-         behandler dyr ansvarligt

 

Vi dokumenterer ved hjælp af:

 -                hænger billeder, tegninger, plancher, malerier op

-                snakker med børnene om de forskellige forløb

-                får børnene til at fortælle

-                fortællebøger

-                skriver på tavlen hver dag

-                skriver om f eks emneuger

-                ”barnets” bog

 

 Vi evaluerer ved hjælp af: 

-                børnemøder    

-                vi evaluerer f eks emne uger gennem forløbet og på personalemøder og

                   pædagogiske dage         

-                smtte model

-                observerer børnene ud fra vores ”vi kan se det lykkes når” målsætning

 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER

 Mål:

-         at barnet får adgang til gode kulturoplevelser (film bøger teater)

-         at barnet møder voksne, som aktivt formidler kultur

-         at barnet møder voksne, som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer

-         at der er adgang til materialer, redskaber og moderne medier, der kan inspirere til kulturelle udtryksformer

-         at barnet får mulighed for at bruge IT, både som oplevende og skabende aktivitet

-         at der er tid og plads til fordybelse

 

 Delmål:

 -         at vi er aktivt deltagere når lokalsamfundet byder på kulturelle oplevelser

-         at vi inspirerer og udfordrer barnet til at udtrykke sig kulturelt

-         at vi har værksteder/rum med forskelligt materiale, hvor børnene har muligheder for at udfolde den kulturelle inspiration

-         at barnet selv har indflydelse på planlægning af de kulturelle aktiviteter

-         at give barnet tilstrækkelig med tid til egen disposition

 

Børne og læringsmiljøet skal give mulighed for: 

-         at tage i teater og biografen

-         besøge kirken og kirkegården

-         museumsbesøg

-         at få besøg af forskellige teatertrupper

-         at lære nærmiljøet at kende (landbrug – fiskeri osv.)

-         biblioteksbesøg

-         emneuger

-         give plads til børnenes egne kultur skabende aktiviteter

-         give plads til traditionerne omkring højtiderne og årstiderne

 

Vi voksne skal: 

-         skabe rum for kreativitet

-         støtte barnets kreativitet

-         arrangere emneuger og lign.

-         fortælle om traditionerne

-         være bevidst om og slutte op om, hvad der foregår i nærmiljøet

 

  Vi dokumenterer ved hjælp af:

 -                hænger billeder, tegninger, plancher, malerier op

-                snakker med børnene om de forskellige forløb

-                får børnene til at fortælle

-                fortællebøger

-                skriver på tavlen hver dag

-                skriver om f eks emneuger

-                ”barnets” bog

 

 Vi evaluerer ved hjælp af: 

-                børnemøder    

-                vi evaluerer f eks emne uger gennem forløbet og på personalemøder og

                   pædagogiske dage

-                smtte model

-                observerer børnene ud fra vores ”vi kan se det lykkes når” målsætning